Algemene Voorwaarden

English version below

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Vastgoed Hermanns eenmanszaak hierna te noemen ‘Vastgoed Hermanns’, sluit met haar relaties, hierna te noemen ‘wederpartij’.
 2. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’. Vastgoed Hermanns is gevestigd aan de Holdaal 6, 6228 GH te Maastricht.
 3. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door Vastgoed Hermanns te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Indien Vastgoed Hermanns niet binnen bekwame spoed nakoming door de wederpartij verlangt, laat dit het recht op nakoming van Vastgoed Hermanns onverlet.
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Vastgoed Hermanns deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere transactie aan de wederpartij ter hand gesteld heeft.
 9. Vastgoed Hermanns behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene voorwaarden van Vastgoed Hermanns te wijzigen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

 1. Mondelinge afspraken binden Vastgoed Hermanns eerst nadat deze schriftelijk door Vastgoed Hermanns zijn bevestigd dan wel zodra Vastgoed Hermanns met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Schriftelijke opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verlenen diensten.
 3. De door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, nadere instructies en overige mededelingen met betrekking tot de opdracht, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Vastgoed Hermanns ter kennis worden gebracht. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarmee bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging rekening kon worden gehouden, worden aan de wederpartij als meerwerk in rekening gebracht.
 5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Vastgoed Hermanns bindend.

 Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Vastgoed Hermanns zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Vastgoed Hermanns het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van Vastgoed Hermanns alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan Vastgoed Hermanns te retourneren.
 3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op de voorafgaand aan de offerte door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 4. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Vastgoed Hermanns hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vastgoed Hermanns niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen bescheiden en/of diensten c.q. tot het verrichten van een deel van de in deze aanbieding of offerte opgenomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede overige informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Vastgoed Hermanns zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Vastgoed Hermanns en dienen op eerste verzoek van Vastgoed Hermanns te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vastgoed Hermanns het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Vastgoed Hermanns.

 Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat:
  1. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Vastgoed Hermanns gewenste vorm aan Vastgoed Hermanns ter beschikking worden gesteld;
  2. Vastgoed Hermanns op de vooraf overeengekomen tijdstippen toegang krijgt tot de locatie die Vastgoed Hermanns dient te bezichtigen c.q. te inspecteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
  3. de door de wederpartij aan Vastgoed Hermanns verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d., vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Vastgoed Hermanns voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. De wederpartij zal Vastgoed Hermanns informeren over ontwikkelingen die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk sluiten van aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Vastgoed Hermanns gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. De wederpartij dient zelf afspraken te maken met: hypotheekverstrekkers, de belastingdienst, lokale overheden e.d. en is aansprakelijk voor eventuele aanspraken van welke aard dan ook van deze en andere partijen welke kunnen voorvloeien uit de door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Vastgoed Hermanns voor dergelijke aanspraken.

 Artikel 6: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de wederpartij worden opgenomen in de administratie van Vastgoed Hermanns.

Vastgoed Hermanns verstrekt zonder toestemming van de wederpartij geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Vastgoed Hermanns gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen door Vastgoed Hermanns de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Vastgoed Hermanns haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden c.q. diensten aan de wederpartij te leveren c.q. de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, behoudt Vastgoed Hermanns zich het recht voor de bescheiden voor risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Vastgoed Hermanns in staat moet stellen de bescheiden c.q. diensten alsnog te leveren c.q. de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten. Een en ander, tenzij Vastgoed Hermanns uitdrukkelijk een andere termijn heeft gesteld.
 4. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Vastgoed Hermanns het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Vastgoed Hermanns is alsdan gerechtigd de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
 5. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele kosten te voldoen onverlet.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 7. Vastgoed Hermanns is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij -vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Vastgoed Hermanns is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.
 2. Vastgoed Hermanns kan niet eerder verplicht worden met de levering van de bescheiden en/of diensten c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 3. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Vastgoed Hermanns niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige terbeschikkingstelling van gegevens door de wederpartij, is Vastgoed Hermanns gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Vastgoed Hermanns niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Vastgoed Hermanns met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Vastgoed Hermanns  zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Vastgoed Hermanns heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Vastgoed Hermanns verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 5.  Alle onkosten welke door Vastgoed Hermanns worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Bemiddeling

 1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Vastgoed Hermanns zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de wederpartij gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Vastgoed Hermanns en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de wederpartij derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Vastgoed Hermanns, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst tot bemiddeling

 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst tot bemiddeling onder meer door:
  1. vervulling van de overeenkomst door Vastgoed Hermanns
  2. opzegging door de wederpartij
  3. opzegging door Vastgoed Hermanns
 2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.
 3. Vastgoed Hermanns is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer, maar niet uitsluitend:
  1. Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden dan wel met andere tussen Vastgoed Hermanns en Wederpartij gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, onverminderd het recht van Vastgoed Hermanns op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
  2. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
  3. indien er naar het oordeel van Vastgoed Hermanns sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Vastgoed Hermanns en Wederpartij;
  4. indien Wederpartij commercieel ernstig in opspraak raakt;
  5. indien Wederpartij zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Vastgoed Hermanns;
  6. indien blijkt dat Wederpartij aan Vastgoed Hermanns onjuiste gegevens heeft verstrekt  bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Vastgoed Hermanns met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
  7. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Vastgoed Hermanns tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
 4. Opzegging van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 5. Ingeval van opzegging door Vastgoed Hermanns heeft Vastgoed Hermanns recht op een vergoeding door de wederpartij van de tot dan toe gemaakte kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Honorarium, kosten en declaraties

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Vastgoed Hermanns gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs c.q. tarieflijst door Vastgoed Hermanns c.q. door haar ingeschakelde derden in werking treden dan is Vastgoed Hermanns gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Reclames en klachten

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele zichtbare fouten of onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Vastgoed Hermanns te worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Vastgoed Hermanns te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 maand na levering van de diensten c.q. na beëindiging van de werkzaamheden aan Vastgoed Hermanns  te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Vastgoed Hermanns  zijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden c.q. diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. de werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 4. Vastgoed Hermanns dient in staat te worden gesteld eventuele klachten te onderzoeken.
 5. Vastgoed Hermanns heeft bij het opstellen van de bescheiden creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
 6. Indien herberekening c.q. wijziging, anders dan zoals bedoeld in lid 6 van artikel 12, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van Vastgoed Hermanns  indien Vastgoed Hermanns  daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Indien Vastgoed Hermanns  bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen verhuurder en huurder is zij nimmer partij bij en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Vastgoed Hermanns  is in geen geval aansprakelijk indien de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wettelijke regels van (huurprijs)regulering.
 2. Vastgoed Hermanns kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Vastgoed Hermanns , haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. Dit is slechts anders indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 3. De websites van Vastgoed Hermanns (www.vastgoedhermanns.nl ) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de website. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleent.
 4. Vastgoed Hermanns  is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Vastgoed Hermanns  tot stand gekomen huurovereenkomst.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vastgoed Hermanns, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Vastgoed Hermanns  in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Vastgoed Hermanns  hiervoor verzekerd is.
 7. Indien Vastgoed Hermanns niet verzekerd is als in artikel 13 lid 6 is bepaald is de aansprakelijkheid van Vastgoed Hermanns te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Vastgoed Hermanns  aan de wederpartij voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding gedurende maximaal een jaar.
 8. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is Vastgoed Hermanns  niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de wederpartij.
 9. Indien zich in de geleverde bescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Vastgoed Hermanns zich die bescheiden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens Vastgoed Hermanns , is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Vastgoed Hermanns  tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en adviezen van Vastgoed Hermanns strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de verleende diensten door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij anderszins niet conform de door Vastgoed Hermanns gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  3. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Vastgoed Hermanns zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden) en Vastgoed Hermanns de te verrichten dienstverlening op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 14: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij al hetgeen zij aan Vastgoed Hermanns verschuldigd te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:
  1. zal de wederpartij aan Vastgoed Hermanns  een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Vastgoed Hermanns te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;
 2. Al hetgeen wederpartij aan Vastgoed Hermanns verschuldigd wordt door wederpartij tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making.
 3. Ter keuze van Vastgoed Hermanns kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Vastgoed Hermanns bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Vastgoed Hermanns  het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op Vastgoed Hermanns  heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Vastgoed Hermanns is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Vastgoed Hermanns vervaardigde bescheiden. Een en ander,  tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Vastgoed Hermanns voorbehouden. Het is de wederpartijen ieder geval niet toegestaan de door Vastgoed Hermanns verstrekte bescheiden zonder diens uitdrukkelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen, aan derden te verstrekken dan wel derden inzage te verlenen in deze bescheiden. Evenmin is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed Hermanns toegestaan om informatie van haar website te downloaden en te kopiëren.
 3. Door het verstrekken van gegevens aan Vastgoed Hermanns verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Vastgoed Hermanns  in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Vastgoed Hermanns gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Vastgoed Hermanns gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan welde nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vastgoed Hermanns, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Vastgoed Hermanns.
 3. Ingeval sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Vastgoed Hermanns tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, uitval van automatisering, internet of elektriciteit, natuurverschijnselen en/of weersomstandigheden.

Artikel 18: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Vastgoed Hermanns ter zake.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Vastgoed Hermanns en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Vastgoed Hermanns  , voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Vastgoed Hermanns is gevestigd.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Vastgoed Hermanns aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Vastgoed Hermanns zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Vastgoed Hermanns gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


General Terms and Conditions

Article 1. Applicability

 1. These terms and conditions apply to all offers and agreements between Vastgoed Hermanns sole proprietorship in the following referred to as ‘Vastgoed Hermanns’, and its clients and business relations, in the following referred to as ‘other party.’
 2. In the following, if a provision specifically applies to a situation in which the other party is a natural person who is not acting in a professional capacity or for a company, the other party will be referred to as ‘the consumer.’ Vastgoed Hermanns has its registered office is at Holdaal 6, 6228 GH Maastricht.
 3. Provisions that deviate from these general terms and conditions will be considered as being part of the agreement between the parties if and in so far as they have been explicitly agreed upon in writing.
 4. In these general terms and conditions, ‘in writing’ also includes by e-mail, by fax, or any other method of communication which, in view of current technology and generally accepted public opinion, can be considered as being equivalent to the above.
 5. In the following, the written recommendations, documents, (evaluation) reports, investigations, etc. will be referred to as ‘the documents. ‘The documents’ comprise the documents set down in writing or stored on other media such as computer disks and USB sticks or any other type of information storage media. These definitions will apply unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 6. If, for whatever reason, a provision or a part of a provision in these general terms and conditions does not apply or is not valid, it will in no way affect the applicability of the other provisions.
 7. If Vastgoed Hermanns does not request compliance from the other party within an appropriate time period, it will in no way prejudice the right of Vastgoed Hermanns to demand compliance at a later time.
 8. The other party may not make an appeal or claim based on the fact that the general terms and conditions were not made available if Vastgoed Hermanns has provided the other party with the general terms and conditions for a previous transaction.
 9. Vastgoed Hermanns reserves the right to make changes to its general terms and conditions if changes are made to other relevant rules and regulations.

Article 2. Agreements, orders

 1. Oral agreements will be binding on Vastgoed Hermanns only after they have been confirmed in writing by Vastgoed Hermanns or after Vastgoed Hermanns has commenced carrying out the activities concerned with the approval of the other party.
 2. Written orders placed by the other party must be accompanied by a clear description of the services to be provided.
 3. If, after an order has been placed, the other party wishes to make changes in the implementation of the order or to submit additional instructions or other information regarding the order, the other party must submit any such changes or additional instructions or information in writing to Vastgoed Hermanns in a timely fashion, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 4. If any changes, in whatever shape or form, are made to the original order by or on behalf of the other party and these changes result in higher costs than could be taken into account when the original price was calculated and/or original order was confirmed, any such increases will be charged to the other party as extra work.
 5. Any additions or changes to the general terms and conditions or other changes or additions to the agreement will be binding on Vastgoed Hermanns only after they have been confirmed in writing by Vastgoed Hermanns.

Article 3. Tenders, offers

 1. All tenders, offers, and lists of prices and rates etc. from Vastgoed Hermanns are free of engagements unless accompanied by a time limit for acceptance. If a tender or offer is provided free of engagement and it is accepted by the other party, Vastgoed Hermanns will have the right to cancel the tender or offer within 2 workdays after the acceptance has been received.
 2. If the other party does not accept a tender or offer, the other party will be obligated to return all the documents relevant to that tender or offer to Vastgoed Hermanns as soon as Vastgoed Hermanns makes a first request to that effect.
 3. Prices and/or rates in tenders or offers are based on the information provided by the other party beforehand. If this information changes afterwards, it can have consequences for the prices and/or rates quoted previously.
 4. If the other party indicates its acceptance but does not accept the offer in the form proposed by Vastgoed Hermanns, then Vastgoed Hermanns will not be bound by any such acceptance and no agreement will have been established, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 5. If a tender or offer is made that includes several components and prices, Vastgoed Hermanns will not be obligated to provide a part of the documents and/or services included in the tender/offer or to carry out a part of the activities included in the tender/offer for a proportional part of the price.
 6. Examples of the documents that have been shown and/or provided as well as other information in brochures or promotional materials and/or on the website of Vastgoed Hermanns are as accurate and faithful as possible but are intended only to serve as examples. No rights or entitlements can be claimed on the basis of any such documents or information unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 7. The examples referred to in the previous paragraph will remain the property of Vastgoed Hermanns and must be returned when first requested by Vastgoed Hermanns unless the parties had explicitly agreed otherwise in writing.

Article 4. Outsourcing activities to third parties

If and in so far as a proper implementation of the agreement requires it, Vastgoed Hermanns will, at its discretion, have the right to outsource certain activities and/or deliveries to third parties.

Article 5. Obligations incumbent upon the other party

 1. The other party must ensure that:
  1. the information required for the implementation of the agreement is made available to Vastgoed Hermanns in a timely fashion and in the desired shape and form;
  2. at the agreed-upon times, Vastgoed Hermanns is given access to the location it needs to visit and/or inspect within the framework of implementing the agreement;
  3. the information storage media, computer files, and software etc. provided by the other party to Vastgoed Hermanns are free of viruses and/or defects.
 2. The other party must ensure that the information provided is complete and correct. The other party indemnifies Vastgoed Hermanns against any consequences resulting from the fact that the information provided is not complete and/or not correct.
 3. The other party must inform Vastgoed Hermanns of any developments that are or may be relevant for the implementation of the agreement and the possible need to enter into additional and/or new agreements.
 4. If the obligations described in this article are not complied with in a timely fashion, Vastgoed Hermanns will have the right to suspend the implementation of the agreement until such time that the other party has complied with these obligations. The other party will be liable for the costs resulting from the associated delay and/or the costs of carrying out extra activities as well as all other consequences and risks resulting from any such noncompliance.
 5. The other party is responsible for making appointments and arrangements with mortgage providers, the tax authorities, and local government agencies etc. and is liable for any and all claims on the part of these and other parties which may result from the agreement entered into between the letter and tenant. The other party indemnifies Vastgoed Hermanns against any and all such claims.

Article 6. Personal particulars

The personal particulars of the other party will be entered into the administrative records of Vastgoed Hermanns.

Vastgoed Hermanns will not provide any such information to third parties without permission from the other party. The stored information will be used by Vastgoed Hermanns only for the purpose of implementing the agreement entered into between Vastgoed Hermanns and the other party.

Article 7. Delivery and delivery times

 1. Stated delivery times within which Vastgoed Hermanns must carry out the activities specified and/or deliver the documents and/or services specified shall never be of the essence unless the parties have specifically agreed otherwise in writing. Accordingly, if Vastgoed Hermanns does not comply with its obligations under the agreement or does not do so in a timely fashion, notice of default must be given in writing.
 2. All risks related to the documents delivered are transferred to the other party as soon as delivery takes place. Within the framework of these General Terms and Conditions, the documents are considered as having been delivered as soon as they actually become available to the other party.
 3. If it turns out that it is not possible to deliver the documents and/or services to the other party and/or to carry out the activities agreed upon, Vastgoed Hermanns reserves the right to store the documents at the risk of the other party. After storage takes place, the other party must make it possible for Vastgoed Hermanns to deliver the documents and/or services and/or to carry out the activities agreed upon within a period of one month, unless Vastgoed Hermanns has explicitly stated that a different period applies.
 4. If, after the period specified above in paragraph 3 of this Article, the other party has still not complied with its obligations, the other party will be in default and Vastgoed Hermanns will have the right to completely or partly cancel the agreement immediately in writing, without giving any prior or further notice of default and without recourse to the courts and without being obligated to compensate the other party for possible damages, costs and interest. Vastgoed Hermanns will then also have the right to destroy the documents already prepared.
 5. The above will have no effect on the obligation of the other party to pay the amount agreed upon or stipulated or owed, as the case may be, as well as all other relevant costs.
 6. If the implementation of the agreement needs to be accelerated, then overtime and/or other relevant extra costs that have been incurred may also be charged to the other party.
 7. In order to ensure that the other party complies with its financial obligations, Vastgoed Hermanns is entitled to request advance payment or a financial guarantee from the other party before making delivery and/or starting with the activities to be implemented.

Article 8. Progress, implementation of the agreement

 1. Vastgoed Hermanns is obligated to implement the agreement in a professional and careful fashion and in accordance with the relevant standards that apply in its sector.
 2. Vastgoed Hermanns has no obligation to begin with the delivery of the documents and/or services or with implementing the activities, as the case may be, before it has received all the relevant necessary information and has received any payment or advance payment agreed upon. If any delays result as a consequence, the stated delivery times will be adjusted on a pro rata basis.
 3. If, for reasons that cannot be attributed to Vastgoed Hermanns, the activities and/or deliveries cannot be carried out in a normal fashion or without interruption, for example because the other party has not made all the necessary information available, Vastgoed Hermanns will be entitled to charge the other party for all the resulting costs incurred.
 4. If, during the implementation of the agreement, it becomes clear that the agreement cannot be implemented, whether as a result of circumstances unknown to Vastgoed Hermanns or as a result of circumstances beyond its control in whatever shape or form, Vastgoed Hermanns will consult with the other party with regard to modifying the agreement in such a fashion as to ensure that implementation of the agreement does become possible. In such a case, Vastgoed Hermanns will inform the other party of any resulting consequences for the prices and/or rates agreed upon and/or the delivery/completion times agreed upon, unless implementation of the agreement will never be possible due to the unknown circumstances or circumstances beyond Vastgoed Hermanns’s control. In such a case, Vastgoed Hermanns will always be entitled to full compensation for the activities and/or deliveries already implemented by Vastgoed Hermanns.
 5. All costs incurred by Vastgoed Hermanns at the request of the other party must be paid for in full by the other party unless the parties have specifically agreed otherwise in writing.

Article 9. Intermediation

 1. An intermediation agreement will be open-ended, i.e. for an unlimited period of time, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 2. Vastgoed Hermanns will do its best to realize the result desired and/or intended by the other party. However, this obligation is always limited to making all the efforts that can reasonably be expected and does not imply any obligation to actually achieve a specific result. If the intended result is not achieved, the other party will therefore still be obligated to comply with its obligations towards Vastgoed Hermanns, with the exception of any obligations that the parties have explicitly linked to the realization of the intended result.

Article 10. Termination of the intermediation agreement

 1. Unless agreed upon otherwise and without prejudice to the provisions in Article 18 of these General Terms and Conditions, the intermediation agreement can, for example, be terminated as a result of:
  1. completion of the agreement by Vastgoed Hermanns;
  2. cancellation by the other party;
  3. cancellation by Vastgoed Hermanns.
 2. The agreement will be considered as having been completed as soon as the intended result has been realized.
 3. Vastgoed Hermanns is entitled to immediately cancel the agreement via a registered letter for the following reasons, without excluding other possible reasons:
  1. if the other party violates any provision set down in the agreement or in the General Terms and Conditions or in any other agreement entered into between Vastgoed Hermanns and the other party of whatever type, without prejudice to the right of Vastgoed Hermanns to demand full compensation for damages suffered or compliance, as the case may be;
  2. in case of bankruptcy, (provisional) moratorium on payment, a private agreement with creditors, or the implementation of a debt restructuring agreement for natural persons;
  3. if, in the opinion of Vastgoed Hermanns, the relationship between Vastgoed Hermanns and the other party has been seriously damaged;
  4. if the other party becomes seriously discredited from a business perspective;
  5. if the other party moves to a location outside the Netherlands and such a relocation poses insurmountable obstacles for Vastgoed Hermanns;
  6. if it turns out that the other party has provided incorrect information to Vastgoed Hermanns within the framework of entering into the agreement and the misinformation is of such a nature that Vastgoed Hermanns would not have entered into the agreement or not have entered into it under the same conditions if Vastgoed Hermanns had been properly informed;
  7. if, in the opinion of Vastgoed Hermanns, other circumstances are at play which block continuation of the agreement.
 4. Cancellation of the agreement does not have any effect on the payment obligation of the other party.
 5. If the agreement is canceled by Vastgoed Hermanns, Vastgoed Hermanns will be entitled to compensation by the other party for the costs incurred until then, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.

Article 11. Fees, costs, and statements of expenses

 1. If, between the date on which the agreement is entered into and the date on which the agreement is implemented, the government and/or labour unions or organizations implement changes in wages, terms and conditions of employment, or social insurance costs etc., Vastgoed Hermanns will have the right to adjust the price charged to the other party to take such changes into account. If between the above-mentioned dates, a new list of prices and/or rates is implemented by Vastgoed Hermanns and/or any third parties to which Vastgoed Hermanns has outsourced any activities, Vastgoed Hermanns will have the right to adjust the price charged to the other party to take the new prices and rates into account.
 2. For agreements entered into with a consumer, price increases may be taken into account and/or charged to the consumer after a period of three months has passed since the establishment of the agreement. If price increases are implemented within three months after the agreement has been established, the consumer will have the right to cancel the agreement.

Article 12. Appeals and complaints

 1. The other party is obligated to inspect the documents immediately after taking possession of them upon delivery. Any visible faults or deficiencies must be reported to Vastgoed Hermanns no later than two workdays after receipt of the documents, followed by a written confirmation.
 2. Other appeals and complaints, including complaints with regard to the activities carried out and/or services provided, must be reported to Vastgoed Hermanns by registered letter immediately after they have been discovered. The other party is responsible for all risks incurred as a result of not immediately informing Vastgoed Hermanns of the faults or deficiencies. In any case, all appeals and/or complaints must be reported to Vastgoed Hermanns within one month after the services have been delivered or the activities have been completed, as the case may be.
 3. If the appeals and/or complaints referred to above have not been reported to Vastgoed Hermanns within the applicable period, the documents and/or services will be considered as having been delivered in accordance with the agreement or the activities will be considered as having been implemented correctly, as the case may be.
 4. Vastgoed Hermanns must be given the opportunity to investigate any complaints submitted.
 5. In preparing the documents, Vastgoed Hermanns will have the creative and intellectual freedom to reach specific conclusions based on its own insights, methods and interpretations. No appeals or complaints can be entertained that infringe upon this freedom.
 6. If a recalculation and/or change becomes necessary, other than those referred to in paragraph 6 of Article 12, Vastgoed Hermanns will be responsible for the costs and risks incurred if Vastgoed Hermanns has provided its explicit written agreement beforehand in that regard.
 7. If an appeal or complaint is justified, the damage will be dealt with in accordance with the provisions set out in Article 13 below.

Article 13. Liability and guarantee

 1. If Vastgoed Hermanns provides intermediation in the establishment of an agreement between letter and tenant, Vastgoed Hermanns is never a party to and is never liable for the content and implementation of the rental agreement.
  Vastgoed Hermanns will, in any case, never be liable if the rental price and/or (service) costs and/or additional costs, which may be of a once-only or recurring nature, are not in compliance with the legal rules and regulations that apply to rental prices.
 2. Vastgoed Hermanns fulfils its duties and responsibilities in line with the standards that apply in its sector, but it can accept no liability whatsoever for damage, including consequential damage, business damage, lost profits, and/or damage due to delays, that is the result of actions taken by or a failure to take actions by Vastgoed Hermanns or its employees or third parties contracted by it. Exceptions can be made in this regard only if compulsory legal provisions demand that such an exception be made.
 3. The website of Vastgoed Hermanns (www.vastgoedhermanns.nl) is intended to provide information to visitors to the website. The content of this website has been prepared with the utmost care, but no rights or entitlements whatsoever can be derived from this content.
 4. Vastgoed Hermanns is not liable for damage suffered by the other party as a result of actions taken by or a failure to take action by the other party with regard to the rental agreement established via the intermediation of Vastgoed Hermanns.
 5. The limitations of liability included in this Article do not apply if the damage is the result of intent and/or intentional recklessness on the part of Vastgoed Hermanns , its directors and/or its management staff.
 6. Without prejudice to the provisions in the other paragraphs of this Article, any and all liability will never exceed the amount to be paid out by the insurer of Vastgoed Hermanns for the case in question, insofar as Vastgoed Hermanns is insured for the damage in question.
 7. If Vastgoed Hermanns is not insured as referred to above in paragraph 6 of Article 13, the liability of Vastgoed Hermanns will never exceed the amount of compensation that Vastgoed Hermanns has invoiced and/or will invoice for its activities and/or services for a maximum of one year.
 8. If the other party does not provide the necessary information in a timely fashion and/or does not provide all the necessary information, Vastgoed Hermanns will not be liable for not processing the information in a timely fashion or for not fully processing it or for the associated consequences for the other party.
 9. If visible errors or faults etc. turn out to be present in the documents delivered, which must have already been present at the time of delivery, Vastgoed Hermanns will be obligated to either repair or replace the documents free of charge.
 10. The other party loses all its rights and entitlements in relation to Vastgoed Hermanns and is liable for all damage and indemnifies Vastgoed Hermanns against any claim by third parties for damage compensation if and insofar as:
  1. if the above-mentioned damage results from the fact that the other party makes use of the documents or services provided incorrectly and/or not in compliance with the instructions or recommendations provided by Vastgoed Hermanns;
  2. if the above-mentioned damage results from the fact that the other party has in some other way not acted in accordance with the instructions and/or recommendations provided by Vastgoed Hermanns;
  3. the above-mentioned damage is the result of errors, faults, and/or mistakes in the information, information media, or instructions etc. provided to Vastgoed Hermanns by or on behalf of the other party, including recommendations and documents etc. from third parties, and Vastgoed Hermanns has based and/or implemented the services provided in accordance with the above information.

Article 14. Payment

 1. Unless agreed upon otherwise, the other party must pay all amounts owed to Vastgoed Hermanns within 14 days after the invoice date. This payment period is of the essence, and if payment is not made in a timely fashion:
  1. the other party will owe Vastgoed Hermanns a late payment interest calculated at a cumulative rate of 2% per month over the principal sum owed. A part of a month will be considered as being a full month;
  2. after being summoned to do so by Vastgoed Hermanns, the other party will be obligated to pay Vastgoed Hermanns an amount for out-of-court costs equal to 15% of the principal sum owed plus the late payment interest, with a minimum total amount owed equal to €150.00;
 2. All of the amounts owed by the other party to Vastgoed Hermanns must be paid in full and in a timely fashion without any recourse to discount, suspension, settlement, or cancellation.
 3. In the circumstances mentioned above or comparable circumstances, the agreement can be completely or partly cancelled at the discretion of Vastgoed Hermanns, without the need for any further notice of default or recourse to the courts, separately from or in combination with a claim for damage compensation.
 4. If the other party does not comply with its payment obligations in a timely fashion, Vastgoed Hermanns will have the right to suspend compliance with its obligations, in relation to the other party, to make delivery and/or implement activities until payment has been made or sufficient guarantees have been provided to that effect. The same provision applies even before the other party is actually in default if Vastgoed Hermanns has reasonable grounds to doubt the creditworthiness of the other party.
 5. Payments made by the other party will first be credited against all interest and costs owed and will only then be credited against the oldest outstanding invoices, unless the other party explicitly specifies in writing, upon making the payment, that the payment applies to a more recent invoice.
 6. If the other party, for whatever reason, has one or more claims for payment against Vastgoed Hermanns, then the other party will renounce its right to settle its claims against the amounts owed to Vastgoed Hermanns. The other party will also renounce its right of settlement if it requests a (provisional) payment moratorium or is declared bankrupt.

Article 15. Intellectual property rights

 1. Vastgoed Hermanns is and will remain the owner of all intellectual property rights that are based on or related to or associated with the documents prepared by Vastgoed Hermanns, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 2. During as well as after the implementation of the agreement, the rights referred to in the previous paragraph of this Article may be exercised exclusively by Vastgoed Hermanns, including the publication or transfer of information. In any case, the other party is not permitted to copy or reproduce the documents provided by Vastgoed Hermanns or to provide these documents to or make them available to third parties without the explicit permission of Vastgoed Hermanns. Without prior written permission from Vastgoed Hermanns, it is also not permitted to download and copy information from the Vastgoed Hermanns website.
 3. By providing information to Vastgoed Hermanns, the other party declares that no copyrights or other intellectual property rights of third parties are being violated by doing so and indemnifies Vastgoed Hermanns against all financial and other consequences, inside and outside of court, which may result from using this information.

Article 16. Bankruptcy, decision-making competence etc.

 1. Without prejudice to the other articles in these terms and conditions, the agreement entered into between the other party and Vastgoed Hermanns will be cancelled without the need for any court action being taken or notice of default being given if and when the other party:
  1. is declared bankrupt;
  2. requests a (provisional) payment moratorium;
  3. becomes subject to attachment;
  4. is put under legal restraint or in receivership;
  5. otherwise loses the ability or competence to dispose of or take action with regard to his assets or parts of them.
 2. Paragraph 1 of this Article does not apply if the official receiver or interim administrator recognizes the obligations resulting from the agreement as a claim by creditors in respect of debts incurred by the general body of creditors.

Article 17. Circumstances beyond one’s control

 1. In case of circumstances beyond one’s control, Vastgoed Hermanns will have the right to cancel the agreement or else to suspend compliance with its obligations towards the other party for a reasonable period without being obliged to pay any compensation for damage.
 2. Within the framework of these General Terms and Conditions, circumstances beyond one’s control are defined as including a shortcoming on the part of Vastgoed Hermanns or third parties deployed by Vastgoed Hermanns or its suppliers for which Vastgoed Hermanns cannot be held accountable or another serious and well-founded reason brought forward by Vastgoed Hermanns.
 3. In case of circumstances beyond one’s control taking place after the agreement has been implemented in part, the other party will be obligated to comply with its current obligations toward Vastgoed Hermanns.
 4. Circumstances beyond one’s control will also instances involving the following: war, riots, mobilization, disorders inside and outside the Netherlands, measures taken by the government, strikes and the forcible exclusion of employees, the threat of these and similar actions, disruptions of the currency exchange rates and force when the agreement was entered into, and company disruptions due to fire or failure of computers or Internet or electricity or acts of nature and/or weather conditions.

Article 18. Dissolution, cancellation, giving notice

  1. The other party renounces all rights with regard to dissolution of the agreement under Article 6:265 et seq B.W. (Dutch Civil Code) or other legal provisions, unless compulsory legal provisions demand otherwise. This provision applies only if there is a right to cancel the agreement and/or give notice regarding the agreement under the above Article.
  2. The above provision in paragraph 1.a of this Article does not apply to agreements entered into with consumers.
 1. Within the framework of these General Terms and Conditions, cancellation refers to termination of the agreement by one of the parties before the implementation of the agreement has begun.
 2. Within the framework of these General Terms and Conditions , giving notice refers to termination of the agreement by one of the parties after the implementation of the agreement has begun.
 3. The other party is liable in relation to third parties for the consequences of the cancellation or of notice being given and indemnifies Vastgoed Hermanns against any such consequences.
 4. Amounts already paid by the other party will not be refunded unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.

Article 19. Applicable law / competent court

 1. The agreement entered into between Vastgoed Hermanns and the other party is subject only to Dutch law. Any disputes resulting from this agreement will also be adjudicated under Dutch law.
 2. Any disputes that may arise will be judged by the competent Dutch court. However, Vastgoed Hermanns will be entitled to bring a dispute before the competent court in the place where Vastgoed Hermanns has its registered offices, unless compulsory legal provisions demand otherwise.
 3. With regard to disputes with a consumer, the consumer can, within one month after Vastgoed Hermanns has informed him that the dispute will be brought before the competent court in the place where Vastgoed Hermanns has its registered offices, announce that he chooses to have the dispute judged by the competent court.
 4. With regard to disputes resulting from an agreement entered into with another party that has its registered offices outside the Netherlands, Vastgoed Hermanns will be entitled to act in accordance with the provisions in paragraph 2 of this Article or, at its discretion, bring the case before the competent court in the country or state where the other party has its registered offices.