Privacy Policy

English version below

PRIVACYVERKLARING

Vastgoed Hermanns is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Holdaal 6, 6228 GH te Maastricht

info@vastgoedhermanns.nl

043-851 51 72

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijfsnaam invullen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer ID-bewijs
 • Inkomensgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vastgoedhermanns.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vastgoed Hermanns verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te opstellen en uit te kunnen voeren;
 • Om een bemiddeling tot stand te brengen;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Opdracht tot het maken van een energielabel uit te kunnen voeren
 • Om een koopovereenkomst op te stellen;
 • Om een factuur op te kunnen stellen;
 • Vastgoed Hermanns verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vastgoed Hermanns neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vastgoed Hermanns tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vastgoed Hermanns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle gegevens met betrekking tot het klantonderzoek danwel het realiseren van een bemiddeling, worden gedurende een periode van 5 (vijf) jaar na het tijdstip van beëindiging van de zakelijke betrekking bewaard. Reden hiervoor is dat makelaars onder de richtlijnen van de Wwft ( Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) vallen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vastgoed Hermanns deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vastgoed Hermanns blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vastgoed Hermanns uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Vastgoed Hermanns deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Vastgoed Hermanns geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vastgoed Hermanns gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastgoed Hermanns en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vastgoedhermanns.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vastgoed Hermanns wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vastgoed Hermanns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@vastgoedhermanns.nl.


Privacy Statement

Responsibility for processing such personal data as shown in the present privacy statement rests with Vastgoed Hermanns

Contact details

Holdaal 6, 6228 GH te Maastricht

info@vastgoedhermanns.nl

043-851 51 72

Personal data we process

The reason why Vastgoed Hermanns processes particular personal data pertaining to yourself is that you are a user of our services and/or it is you who has made said data available to us. These are the personal data we process:

 • Given name(s) and family name
 • Initials
 • Gender
 • Date of birth
 • Place of birth
 • Nationality
 • Marital status
 • Address details
 • Telephone number
 • E-mail address
 • ID document number
 • Details of income
Additional information is required when buying a property. Here is a list of the required information and files: – copy of passport or ID card – current residential address – paycheck – employment contract – employer’s declaration – Chamber of Commerce extract (if self-employed)

Personal data of a particular and/or sensitive nature we process

Our website and/or service does not aim to collect data on website visitors who are younger than 16, unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot verify whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents are involved in their children’s online activities, in order to prevent their data from being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal data on a minor without that consent, please contact us at info@vastgoedhermanns.nl and we will delete this information.

Our purpose and reason for processing personal data pertaining to yourself

Vastgoed Hermanns processes personal data for the following purposes:

 • To call or email you if this is necessary for our services;
 • To draft the agreements for our services;
 • To establish a brokerage relationship;
 • To be able to perform a valuation of the real estate object;
 • To draft contracts regarding buying property;
 • To draft an invoices
 • Vastgoed Hermanns will additionally process personal data when there is a legal obligation to, such as information for our organisation’s tax returns.

Automated decision-making

Vastgoed Hermanns does not use automated processing in its decision-making concerning matters that could have (significant) consequences for individuals.

Duration of personal data storage

Vastgoed Hermanns will save your personal data any longer than necessary to realise the objectives for which the data have been collected.

We apply the following storage terms for personal data:

All data relating to client screening and/or establishing a brokerage relationship are save in an accessible manner for a period of five years after the termination of the business relationship. This is because real estate agents are subject to the guidelines of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act.

Sharing personal data with third parties

Vastgoed Hermanns shares (some of) your personal data with third parties if this is necessary to properly perform the services for which you have engaged us and to comply with our statutory obligations. We enter in a processing agreement with all companies that process data on our behalf, to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Vastgoed Hermanns remains responsible for these processing actions. Vastgoed Hermanns will only make your personal data available to other third parties with you express consent.

Transfer of personal data to non-EU territories

Vastgoed Hermanns shares (some of) your personal data with third parties if this is necessary to properly perform our services. These third parties might be located outside the European Union or make use of non-EU based servers. Personal data is transmitted to countries outside the European Union only if that country ensures an adequate level of security. By using the services of Vastgoed Hermanns, you give consent to transmit your data if necessary.

Cookies or similar techniques we make use of

Vastgoed Hermanns only makes use of technical and functional cookies and of analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a miniature text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when visit a website for the first time. The cookies we use are essential to the technical performance and user experience of our website. Cookies ensure that our website works properly and they remember your preference for example. Furthermore cookies enable us to optimize our website.

You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser so that cookies are no longer stored on your device. You can also delete all previously stored information via your browser settings.

Access to and/or rectification of and/or removal of personal data


You are entitled to access, rectify or erase your personal data. You are also entitled to withdraw any

consent you have given for data processing, object to the processing of your personal data by

Vastgoed Hermanns and you have the right to data portability. This means that you can submit

a request for us to send the personal data that we hold on you in a computer file to you or to

another organization of your choice.

A request to access, rectify, delete, or transmit your personal data, to withdraw your consent for or

to object to the processing of your personal data can be sent to info@vastgoedhermanns.nl. To ensure that the request for access has been made by you, please send us a copy of your ID with the request. Blacken out your passport photo, the MRZ (machine readable zone, i.e. strip with numbers at the bottom of the passport), passport number, and, if applicable, citizen’s service number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks at the latest. Vastgoed Hermanns also wishes to point out that you may file a complaint with the national supervisory authority, the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority). You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Personal data security

Vastgoed Hermanns values the protection of your personal data. We are taking appropriate

measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized

alteration of you data. If you feel that your data are not secure or there are indications of misuse, please contact us at info@vastgoedhermanns.nl.